Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

onashe

June 11 2019

onashe
Reposted fromWollf Wollf viabookart bookart
onashe
6374 ec53 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaskman askman
onashe
8504 f656 500
Reposted fromrol rol viaaskman askman
onashe
onashe
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaredhairwitch redhairwitch
onashe
0210 1f53
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaredhairwitch redhairwitch

June 09 2019

onashe
4431 fbba 500
Reposted fromkyte kyte
onashe
4432 643b
Reposted fromkyte kyte
onashe
9610 f782 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaczajnikq czajnikq
onashe
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viaczajnikq czajnikq
onashe
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 viaczajnikq czajnikq
onashe
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viaczajnikq czajnikq
onashe
7247 a9be 500
onashe
7245 4e96 500
onashe
7242 5230 500
onashe
7240 61f3 500
onashe
7233 b901 500
onashe
7228 e388 500
onashe
7222 1c00 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl